تصفح

Comune di
San Lazzaro di Savena
home
 
تغيير اللغة
italiano english español |عربي

تسجيل

Per accedere al servizio di iscrizioni online effettuare il login
الدخول في النظام

وصلات مواقع أخرى


Per contattare l'Ufficio Scuola telefonare il MARTEDI' ed il GIOVEDI' dalle ore 9.00 alle ore 13.00 ai seguenti numeri: 051/6228167 - 051/6228164 - 051/6203734, oppure inviare un'email a: serviziscolastici@comune.sanlazzaro.bo.it - infoscuola@comune.sanlazzaro.bo.it